Menu
  • Kom nu privé shoppen!
  • versturen & bezorgen is actief
  • shop 24/7 online in de webshop
  • Altijd een winkel in de buurt
  • Altijd de beste prijs
  • Altijd het beste advies

Privé shoppen, bestelling afhalen of laten thuisbezorgen? Wij staan voor je klaar maar uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Lees meer >

Actievoorwaarden Budget Home Store winactie

1. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Doe mee & win velvet bank Jolly’ Instagram winactie, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door VME Formules BV, handelend onder de naam Budget Home Store, gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen: ‘Budget Home Store, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 61460141 (“Organisator”).
1.1.2 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Budget Home Store handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
1.1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. De actie
2.1 Specificatie actie
2.1.1 De actie loopt van 11 t/m 17 november 2020, hierna te noemen: 'actieperiode’. Budget Home Store behoudt zich het recht om de looptijd van de actieperiode eenzijdig te wijzigen.
2.1.2 Deelnemers die meedoen aan de actie na het verstrijken van de actieperiode komen niet meer in aanmerking voor de prijs.
2.1.3 Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

2.2 Deelname
2.2.1 De actie is alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn.
2.2.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Budget Home Store, aan Budget Home Store gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
2.2.3 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.
2.2.4 De winnaar van de prijs geeft Budget Home Store hierbij toestemming om de naam en/of het beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

2.3 Persoonsgegevens en gegevensverwerking
2.3.1 Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.
2.3.2 Budget Home Store is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.3.3 Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via social@vmeretail.nl of +31 (0)35 2400 455 o.v.v. Rechten van betrokkenen aangevuld met de naam van de Actie.

2.4 Prijs en vaststelling van de winnaar
2.4.1 Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op Bank Jolly in velvetstof Adore, kleur Hunter, t.w.v. € 799,-.
2.4.2 Deelnemers maken alleen kans als ze reageren op onder de post en in hun reactie antwoord geven op de vraag.
2.4.3 Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
2.4.4 Met de winnaar wordt uiterlijk 20 november 2020 via Instagram contact opgenomen over de gegevens voor het uitreiken van de prijs. Indien een mogelijke winnaar niet voor 23 november 2020 reageert, gaat de prijs naar een andere, door Budget Home Store gekozen deelnemer.
2.4.5 De prijs is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
2.4.6 De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Aansprakelijkheid Budget Home Store
3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
3.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
3.1.3 Budget Home Store kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen in de app. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
• enig technisch mankement en/of vertragingen;
• mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
3.1.4 De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.
3.1.5 Budget Home Store is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/ aanwezige een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip moeten afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

4. Slotbepalingen
4.1 Voorbehoud
4.1.1 Budget Home Store behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;
c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
4.1.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Budget Home Store.

4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan VME Formules BV: De Zonnecel 4, 3815KN Amersfoort.
4.2.2 Toepasselijk recht en forumkeuze.
4.2.3 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.